Giá bán block A 

 

Giá bán block B

THONG BAO VE QUY DINH GIA BAN- HE SO TANG-HE SO VI TRI CUA CAC CAN HO THUOC DU AN CHUNG CU F-HOME_Page1 THONG BAO VE QUY DINH GIA BAN- HE SO TANG-HE SO VI TRI CUA CAC CAN HO THUOC DU AN CHUNG CU F-HOME_Page2